Điều khoản sử dụng trang web
Quý vị đã đồng ý với các điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ của AnnaHealth.com khi quý vị truy cập hoặc sử dụng bất kỳ tính năng nào trên trang web này.

Nội dung trang web
AnnaHealth.com và tất cả các dữ liệu của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, các phần mềm hoặc mã HTML, các văn bản, hình ảnh, minh họa, thiết kế, biểu tượng, video clip, âm thanh và các dữ liệu (gọi chung là "Nội Dung" ), được sở hữu, kiểm soát và cấp giấy phép bởiAnna Health LLC và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các văn bản pháp luật khác cũng như các công ước của Hoa Kỳ và quốc tế. Trang web này và Nội Dung của trang web hoàn toàn dành cho mục đích cá nhân và không nhằm mục đích thương mại.  Quý vị không được quyền sao chép, tái sản xuất, xuất bản, truyền tải, phân phối, đăng tải, sửa đổi, tạo ra các bản sao, bán, cấp phép hoặc khai thác trang web này hoặc bất kỳ Nội Dung nào của nó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi; quý vị không thể truy cập hoặc sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích cạnh tranh hay thương mại nào cũng như quý vị không được phép sao chép bất kỳ Nội Dung nào của chúng tôi. Các hình thức sử dụng trái phép Nội Dung của trang web như sao chép, thay đổi, phân phối, truyền tải, đăng tải đều bị nghiêm cấm. Bằng việc sử dụng trang web này, quý vị hiểu rằng chúng tôi có quyền thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong giới hạn quy định của pháp luật áp dụng, bao gồm cả việc tìm kiếm các biện pháp khắc phục hậu quả dân sự và truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Hành vi ứng xử của người sử dụng
AnnaHealth.com cho phép quý đăng tải video, văn bản, hoặc các dữ liệu khác (gọi chung là “Bài Viết”) trên hoặc thông qua trang web. Khi cung cấp Bài Viết cho trang web, quý vị đồng ý cho phép Anna Health LLC và các trang liên kết trên phạm vi toàn cầu, không phải trả tiền bản quyền, không độc quyền và có thể chuyển nhượng được quyền sử dụng, tái sản xuất, sao chép, điều chỉnh, chia sẻ, tháo bỏ, phiên dịch, tạo ra các phiên bản khác, phân phối và đăng tải các nội dung trên toàn bộ hoặc một phần thế giới, dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông nào hiện đã được biết tới hoặc sẽ được phát triển sau này, bao gồm cho cả mục đích thương mại hoặc tiếp thị, và sử dụng tên của quý vị hoặc các thông tin liên quan mà không cần thêm bất kỳ sự thanh toán hoặc cho phép của quý vị.

Quý vị hiểu rằng các Bài Viết của quý vị có thể được truy cập và xem bởi những người khác, bao gồm tất cả người dùng nói chung, và, có hoặc không bao gồm cả những Bài Viết được xuất bản, Anna Health LLC không đảm bảo Bài Viết của quý vị sẽ được bảo mật, kể cả khi Bài Viết đó được đăng tải trong khu vực bảo vệ bởi mật khẩu. Quý vị hoàn toàn có trách nhiệm với Bài Viết quý vị đăng tải cũng như hậu quả của việc đăng tải Bài Viết của quý vị trên trang web của chúng tôi (giả sử chúng tôi đã duyệt và chọn đăng Bài Viết của quý vị). Chúng tôi có toàn quyền quyết định về Bài Viết của quý vị có phù hợp với các điều khoản của trang web và pháp luật áp dụng hay không. Quý vị đồng ý rằng chúng tôi hoặc nhân viên và đại lý của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các Bài Viết của quý vị hoặc bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào xảy ra với quý vị hay với bất kỳ tổ chức nào khác khi sử dụng Bài Viết của quý vị.

Quý vị không được phép đăng tải, truyền tải, phân phối lại hoặc phát tán bất kỳ thông tin liên lạc, nội dung hoặc tài liệu nào có các tập tin bị hỏng, bị nhiễm virus, hoặc bất kỳ tập tin phần mềm tương tự khác, có mục đích phá hoại hoạt động của các máy tính khác, bị coi là trái pháp luật; không được đe dọa, quấy rối, lăng mạ, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư và nhân quyền của người khác, thô tục, khiêu dâm, khiếm nhã, tục tĩu, hận thù, xúc phạm, phân biệt chủng tộc và tôn giáo, vi phạm luật pháp hoặc đả kích người sử dụng khác khi truy cập các trang web và/hoặc sử dụng các dịch vụ liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi.

Liên kết với bên thứ ba
Trang web này có thể chứa đựng những liên kết đến các trang web khác không được điều hành bởi công ty chúng tôi. Các liên kết này chỉ nhằm mang lại sự tiện ích cho quý vị. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quảng cáo, nội dung, sản phẩm, hoặc các tài liệu nào khác có sẵn hoặc thông qua những trang web của bên thứ ba. Không có liên kết nào mang tính xác nhận hoặc cho phép củaAnna Health LLC về trang web hoặc nội dung trên những trang web đó. 

Mô tả về dịch vụ và sản phẩm
Tất cả các tính năng, chỉ dẫn, thông số kỹ thuật, sản phẩm và giá cả của sản phẩm và dịch vụ được đăng tải trên trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Theo thời gian những thông tin trên trang web này có thể chứa các lỗi như lỗi đánh máy, không chính xác, hoặc thiếu sót liên quan đến các bài viết, mô tả sản phẩm, giá cả, và tính hiệu lực. Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ sự trao đổi tiền tệ hoặc tính chính xác, tính đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên trang web này. Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ thông tin nào trên trang web này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi bảo lưu quyền, mà không cần thông báo trước, hạn chế số lượng đặt hàng trên bất kỳ sản phẩm và / hoặc từ chối dịch vụ cho bất kỳ khách hàng nào. 

Giao dịch thương mại
Trang web có trụ sở tại Hoa Kỳ và tất cả các giao dịch trên trang web này sẽ được coi là thực hiện tại Hoa Kỳ. Để mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên trang web, quý vị phải (1) từ 18 tuồi trở lên, (2) cung cấp cho chúng tôi các thông tin thanh toán hợp lệ có liên quan với thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán khác mà quý vị được phép sử dụng, và (3) ủy quyền cho chúng tôi thanh toán giá của các sản phẩm hay dịch vụ mà quý vị yêu cầu, cùng với bất kỳ khoản phí, hoặc chi phí vận chuyển được mô tả trên trang web thông qua thẻ tín dụng của quý vị hoặc các phương thức thanh toán khác.  
Chúng tôi đứng đằng sau tất cả các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi gởi cho quý vị bất kỳ mẫu sản phẩm dùng thử miễn phí nào (phí vận chuyển được áp dụng). Một khi quý vị đồng ý mua sản phẩm, giao dịch sẽ được kết thúc, và chúng tôi sẽ không chấp nhận trả lại hoặc hoàn lại số tiền quý vị đã mua sản phẩm.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý
TRONG GIỚI HẠN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ÁP DỤNG, ANNA HEALH LLC, CÁC CHI NHÁNH VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT HAY CÓ LIÊN QUAN, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN GÌ THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ BẤT KỲ THÔNG TIN CŨNG NHƯ Ý KIẾN LẤY TỪ HOẶC ĐÓNG GÓP CHO TRANG WEB ANNAHEALTH.COM.